Disclaimer

Algemeen

Deze website en online platform zijn eigendom Ingentia Advocaten BV, handel drijvend onder de benaming ‘GDPR-Academy, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11, met KBO nr.: 0632.962.612 (voortaan Ingentia Advocaten).

Het gebruik en/of raadpleging van de website van GDPR-Academy, www.gdpracademy.eu is onderworpen aan de hierna opgenomen bepalingen.

Door de loutere raadpleging van deze website en het aanvragen van toegang tot het platform, erkent de bezoeker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige bepalingen en deze te aanvaarden.

Indien er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van GDPR-Academy, hebben deze laatste voorrang.

GDPR-Academy behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze disclaimer ten allen tijde te wijzigen zonder verplichting tot kennisgeving of aankondiging. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op toekomstige raadpleging van de website.

Informatie en aansprakelijkheid

De op de website (www.gdpracademy.eu) weergegeven informatie (met inbegrip van hyperlinks, plug-ins etc. afkomstig van of verwijzend naar andere websites) wordt met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd door GDPR-Academy, rekening houdende met de meest recente ontwikkelingen en/of beschikbare informatie. Deze informatie is steeds algemeen en informatief en beantwoordt niet noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie en behoeften van de klant.

GDPR-Academy kan niet garanderen dat deze informatie en gegevens alomvattend, volledig en ten allen tijde bijgewerkt zijn. GDPR-Academy kan dan ook niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zich zou voordoen of zou kunnen voortvloeien uit onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze website.

GDPR-Academy behoudt zich het recht voor om de aangeboden goederen en informatie hierover op de website op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder verplichting in hoofde van GDPR-Academy tot enige kennisgeving of opgave van reden en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Daarnaast aanvaardt GDPR-Academy geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz. Deze omstandigheden kunnen gekwalificeerd worden als overmacht, ondanks de inspanningen van GDPR-Academy tot het nemen van voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Een inlichting, sterkmaking, aanbeveling of andere dienstverlening is slechts bindend in geval van schriftelijke bevestiging door GDPR-Academy.

Gebruik van informatie, slogans, ideeën of foto’s op deze website, waaronder onder meer overname, doorgifte aan derden, publicatie, openbaarmaking, kopiëren, bewerken, doorlinken, reproductie of mededeling voor commerciële of aanverwante doeleinden is niet toegelaten en dit ongeacht vorm en middel, tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GDPR-Academy.

In geval van schending van de intellectuele rechten van Ingentia Advocaten zal de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een forfaitair schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van vijftigduizend euro (50.000,00 €) en duizendvijfhonderd euro (1.500,00 €) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Ingentia Advocaten om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. Dit onverminderd het recht van GDPR-Academy tot het vorderen van compensatie voor haar werkelijk geleden schade indien deze het forfaitair bedrag te boven blijkt te gaan, alsmede het recht tot het treffen van overige maatregelen die noodzakelijk worden geacht om een einde te stellen aan de inbreuken op deze bepaling.

Hyperlinks en verwijzingen

De website van GDPR-Academy (www.gdpracademy.eu ) kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links werden uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht.

Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op deze website kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.

GDPR-Academy houdt zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie op de website te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

In geen geval kan GDPR-Academy aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.

Verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het bezoek aan de website kunnen onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt worden door GDPR-Academy: naam, voornaam, leeftijd, telefoonnummer, rijksregisternummer, BTW nummer, financiële gegevens (rekeningnummer), mailadres, adres, IP-adres, locatiegegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor contactname bij het invullen van het contactformulier, het versturen van nieuwsbrieven, reclame en gepersonaliseerde boodschappen per e-mail, alsook voor het monitoren van uw bezoek aan de website van GDPR-Academy. De verwerking van de persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstellingen en/of de draagwijdte van de door de bezoeker verleende toestemming.

Alvorens tot de verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan, wordt de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker/gebruiker gevraagd (cfr. cookiebanner en/of opt-in). De bezoeker heeft ten allen tijde het recht om diens toestemming terug in te trekken, te beperken, alsook om de verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen.

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website, het gebruik van het online platform en uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid van GDPR-Academy, raadpleegbaar via de website (www.gdpracademy.eu ).

Vertrouwelijkheid

GDPR-Academy erkent het belang van vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en verbindt zich er dan ook toe alle informatie die de bezoeker/gebruiker (uit eigen beweging of ter uitvoering van de dienstverlening) aan haar bezorgt als vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet, alsmede Verordening (EU) 2016/679.

De bezoeker verklaart zich akkoord dat GDPR-Academy de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Nietigheid van de bepalingen

In het geval een bepaling of gedeelte van deze disclaimer onuitvoerbaar of nietig verklaard wordt, betreft dit een louter partiële nietigheid waarbij de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen niet wordt aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhoudingen tussen GDPR-Academy en de bezoeker is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht het toepasselijk recht aangeduid onder Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is uit verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) of het Weens Koopverdrag.

In het geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

GDPR-Academy behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de klant.

De in een gerechtelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de gerechtelijke procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent. 

De disclaimer van GDPR-Academy werd laatst gewijzigd op 05/10/2021

Winkelwagen