Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GDPR-ACADEMY

 1. Algemene info
  • 1.1. GDPR-Academy is een samenwerking tussen Ingentia Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11, met KBO nr.: 0632.962.612 (voortaan Ingentia Advocaten) en It Designs BV, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 72, met KBO nr.: 0806.138.492 (voortaan Datalink) dewelke een gezamenlijke dienst aanbieden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige relatie(s) tussen Ingentia Advocaten en/of Datalink en de klant, en dit zowel voor de diensten die worden aangeboden in de eigen naam van Ingentia Advocaten en Datalink, als voor de diensten die wij onder het platform van de GDPR-Academy worden aangeboden.
  • 1.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Ingentia Advocaten BV, It Designs BV en de klant.
 2. Definities en algemene principes
  • 2.1. De klant : Iedere rechtspersoon dewelke gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden door GDPR-Academy.
  • 2.2. Overeenkomst(en) : De tussen Ingentia Advocaten en/of Datalink en/of GDPR-Academy enerzijds en de klant anderzijds, (al dan niet schriftelijk) vastgelegde afspraken.
  • 2.3. GDPR-Academy : Het online platform dat, mits betaling, door Ingentia Advocaten en Datalink ter beschikking van de klant zal worden gesteld teneinde de klant te onderwijzen en wegwijs te maken binnen de GDPR zodat de klant autonoom GDPR-compliant kan worden.
  • 2.4. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de overeenkomsten enkel bindend kunnen zijn aangegaan mits deze zijn aanvaard door het bevoegde bestuur en of management van Ingentia Advocaten of Datalink.
  • 2.5. Kennisgevingen: partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving middels e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming en realisatie van de overeenkomst. Voor opzeg, opschorting en annulatie zijn partijen akkoord dat deze wordt ter kennis gebracht per aangetekend schrijven gelet op hun cruciaal karakter. Partijen geven bij de aanvang van de handelsrelatie hun coördinaten op en elke kennisgeving wordt geacht op basis hiervan afdoende te gebeuren. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.
 3. Toepasselijkheid, aanvaarding en kennisname
  • 3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van GDPR-Academy.
  • 3.2. De klant heeft deze algemene voorwaarden bij de aanvang van de relatie ontvangen, of toch minstens hiervan op digitale wijze kennis van kunnen nemen via de website van GDPR-Academy, www.gdpracademy.eu .
  • 3.3. De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden uiterlijk bij aanvang van de overeenkomst tussen partijen, hierover vragen te hebben gesteld indien nodig en deze te hebben aanvaard.
  • 3.4. De klant wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden te hebben aanvaard door het enkele feit van het plaatsen van een online bestelling. Deze aanvaarding sluit ook de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden van de klant uit.
  • 3.5. De uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.
  • 3.6. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden is de klant op de hoogte van en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van GDPR-Academy. Deze Privacy Policy en Cookie Policy zijn tevens te raadplegen op de website van GDPR-Academy (www.gdpracademy.eu )
  • 3.7. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van partijen.
 4. Gebruik van het GDPR-Academy platform
  • 4.1. Om gebruik te kunnen maken van het platform moet de klant een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De klant is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij/zij verstrekt via het portaal en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De klant mag zijn/haar inloggegevens niet aan derden verstrekken. GDPR-Academy mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van het platform.
  • 4.2. Het gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde de gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra de gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker dit per kerende aan GDPR-Academy melden. GDPR-Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadegevallen dewelke voortvloeien uit handelingen van de gebruiker dewelke in strijd zijn met onderhavige clausule.
  • 4.3. De klant heeft het recht informatie toe te voegen aan het platform en de vragenlijsten in te vullen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie dewelke hij/zij op het platform plaatst. Hij/zij erkent dat de toegevoegde informatie zichtbaar en beschikbaar is voor GDPR-Academy en kunnen worden doorgezonden naar de bevoegde instanties betreffende de privacy policy, cookie policy en de werking van GDPR-Academy.
  • 4.4. De klant verbindt zich ertoe om het platform naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De klant stelt geen daden die de rechten van betrokkene, alsmede de naam en/of imago én de werking van het platform direct of indirect kunnen schaden.
  • 4.5. De klant verbindt zich er overigens toe de inhoud van het platform niet aan te wenden voor enig onrechtmatig doel, alsmede voor enige handeling die ongepast, lasterlijk racistisch, haatdragend of op een of andere wijze de belangen van een betrokkene of een derde direct of indirect kan schaden.
  • 4.6. GDPR-Academy behoudt zich het recht voor om het gebruik van de klant te controleren teneinde na te gaan of dit gebruik redelijk is en in overeenstemming met hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Elk misbruik kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang van de gebruiker en een recht op schadevergoeding voor GDPR-Academy.
  • 4.7. Het is de gebruiker niet toegestaan om content, dewelke raadpleegbaar is op het portaal, publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen deze content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden rekening houdend met de intellectuele eigendomsrechten beschreven in artikel 10 van onderhavige overeenkomst. 
 5. Totstandkoming van de overeenkomst, levering en uitvoering
  Aanbiedingen, prijslijsten of technische gegevens zijn steeds vrijblijvend en dus niet bindend voor GDPR-Academy.
  • 5.1. Elke inschrijving aan de GDPR-Academy dient te gebeuren door de klant via de website www.gdpracademy.eu of via e-mail naar [email protected]. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.
  • 5.2. De Overeenkomst tussen GDPR-Academy en de klant komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door het bevoegde orgaan vanwege GDPR-Academy. Na deze bevestiging zendt GDPR-Academy een factuur.
  • 5.3. De klant krijgt slechts toegang tot de GDPR opleidingsmaterialen na volledige betaling van de factuur.
  • 5.4. Na volledige betaling verkrijgt de klant toegang tot de GDPR-Academy waarbij maandelijks één module ter beschikking wordt gesteld gedurende 12 maanden. De klant verkrijgt dan ook gedurende één jaar toegang krijgt tot de GDPR-Academy waarbij er in totaal twaalf modules ter beschikking worden gesteld verspreid over het gehele jaar. Deze periode van één jaar gaat in vanaf de datum dat de klant toegang heeft verkregen tot de opleidingsmaterialen.
 6. Prijs en betalingen
  • 6.1. De door de GDPR-Academy vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders werd overeengekomen.
  • 6.2. Opgegeven prijzen zijn steeds indicatief en zijn onderhevig aan prijswijzigingen bij een stijging van de directe kosten in hoofde van GDPR-Academy.
  • 6.3. De betaling dient te gebeuren via het online betalingssysteem bij het plaatsen van de bestelling. Een factuur wordt aan de klant bezorgd van zodra de betaling is afgerond. In afwijkende gevallen waarbij er niet via het online platform en betalingssysteem wordt betaald, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14dagen na factuurdatum.
  • 6.4. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan de intrestvoet conform de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties conform de wet van 02/08/2002, alsmede met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €250,00.
  • 6.5. Deze forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten dekken in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies om de door de klant verschuldigde bedragen te innen, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van 6 WBBH.
  • 6.6. Bezwaren ten aanzien van de hoogte van de door GDPR-Academy in rekening gebrachte bedragen schorten de betalingsverplichtingen van klant niet op.
  • 6.7. Het is de klant niet toegestaan een aan GDPR-Academy verschuldigd bedrag te verrekenen met een eventuele vordering van de klant op GDPR-Academy.
  • 6.8. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de klant van haar essentiële verplichtingen vervat in deze overeenkomst, maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
  • 6.9. Bij een laattijdige betaling zal GDPR-Academy onder geen beding nog bijkomende modules opleveren totdat het volledige openstaand saldo werd betaald. Ook kan de toegang tot het portaal onmiddellijk worden ontzegd van zodra een factuur niet tijdig werd betaald.
  • 6.10. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
  • 6.11. GDPR-Academy heeft het recht om in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de verdere oplevering van modules te schorsen of de overeenkomst te annuleren naar haar keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulering is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden.
  • 6.12. Ingeval van faling van de klant, de niet totstandkoming van een eventueel nog op te richten vennootschap, een procedure gerechtelijke reorganisatie, fusie/splitsingen of de stopzetting van haar activiteiten, kan GDPR-Academy de overeenkomst met de klant onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen.
 7. Rechten en plichten
  • 7.1. De klant erkent dat de door GDPR-Academy in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.
  • 7.2. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant het recht om de betaling van een factuur van GDPR-Academy te schorsen of uit te stellen.
  • 7.3. GDPR-Academy is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan GDPR-Academy toe te rekenen zware fout, fraude of opzet.
  • 7.4. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van GDPR-Academy blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door GDPR-Academy afgesloten verzekering tussenkomst verleent. Bij gebrek aan dekking door de verzekering zal GDPR-Academy slechts aansprakelijk zijn tot een maximaal bedrag zijnde het bedrag van de geplaatste bestelling bij GDPR-Academy. GDPR-Academy is niet aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade (stagnatieschade, winsterving, gebruiksderving,…).
  • 7.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan GDPR-Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het occasioneel niet functioneren van het platform, of indien er om welke reden ook data zou verloren gaan of zijn gegaan.
  • 7.6. GDPR-Academy kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de correcte toepassing van de inhoudelijke aspecten van de GDPR-Academy opleiding door de klant zelf.  
  • 7.7. Klachten in verband met de GDPR opleidingsmaterialen dienen binnen de 7 werkdagen na de terbeschikkingstelling ervan te worden gemeld aan GDPR-Academy.
 8. Klachten en garantie
  • 8.1. De opleiding die wordt aangeboden door de GDPR-Academy is samengesteld door experts op het gebied van GDPR. Deze experts zullen steeds de nodige inspanningen leveren om alle opleidingen zo actueel mogelijk te maken en deze te updaten indien dit nodig zou zijn op basis van bepaalde wetswijzigingen.
  • 8.2. Klachten betreffende de GDPR opleidingsmaterialen dienen binnen de 7 werkdagen te worden gecommuniceerd via email of schriftelijk per aangetekend schrijven aan GDPR-Academy.
 9. Overdracht en financiering
  • 9.1. Het is de klant verboden om rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen op een derde, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege GDPR-Academy.
  • 9.2. In geen geval kan een weigering van de aanvraag tot financiering namens de klant een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de aanvaarding als definitief wordt beschouwd.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  • 10.1. Het GDPR-Academy platform blijft exclusieve eigendom van Ingentia Advocaten en Datalink. De gebruiker verklaart zich akkoord dat het gebruiksrecht waarover hij/zij beschikt beperkt blijft tot het recht tot toegang, tot gebruik en weergave van het GDPR-Academy platform. De gebruiker verkrijgt bijgevolg het gebruiksrecht in de vorm van een tijdelijke licentie. Het is de gebruiker niet toegelaten deze licentie te verkopen, te verhuren of op eender welke wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
  • 10.2. Alle fotomateriaal, teksten, lay-out, grafische presentatie, logo’s, beelden, geluiden, video’s, folders, concepten, alsmede de vorm, de mogelijke databanken en de software etc. weergegeven op het GDPR-Academy platform genieten bescherming door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren uitsluitend toe aan Ingetnia Advocaten en Datalink, dan wel aan derden indien de betrokken informatie of werken niet rechtstreeks afkomstig zijn van Ingentia Advocaten en/of Datalink. Op de intellectuele eigendom toebehorende aan derden voor toepassingen of grafische elementen die op het online portaal consulteerbaar is, is dezelfde regeling mutatis mutandis van toepassing.
  • 10.3. Het aanwenden van de informatie/gegevens weergegeven op het online portaal is onderworpen aan Titel 5 van Boek XI van het Wetboek van Economisch recht en wordt enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik, inclusief downloaden, reproduceren en kopiëren is ten stelligste verboden. De licentie is enkel geldig voor de (rechts)persoon die een overeenkomst heeft met Ingentia-Advocaten en/of Datalink en deze (rechts)persoon mag zijn of haar inloggegevens niet ter beschikking stellen aan derden.
  • 10.4. In geval van schending van de intellectuele rechten van Ingentia Advocaten en Datalink zal de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een forfaitair schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van vijftigduizend euro (50.000,00 €) en duizendvijfhonderd euro (1.500,00 €) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Ingentia Advocaten en Datalink om hun werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.
  • 10.5. Ingentia Advocaten en Datalink hebben het recht en de vrijheid om de gehele inhoud van het GDPR-Academy platform aan te wenden voor eigen publiciteit of promotie en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de gebruiker, uiteraard met uitzondering van eender welke persoonsgegevens die nooit kunnen worden aangewend voor andere doeleinden dan weergegeven in de privacy policy.
 11. Hyperlinks
  • 11.1. Het GDPR-Academy platform kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie van de gebruiker op het platform gebracht. Ingentia Advocaten en Datalink hebben geen controle over dergelijke hyperlinks en zijn bijgevolg ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar de hyperlink verwijst.
  • 11.2. Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op de website van GDPR-Academy kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.
  • 11.3. Ingentia Advocaten en Datalink behouden zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie op de website te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.
  • 11.4. In geen geval kunnen Ingentia Advocaten en/of Datalink aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.
 12. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
  • 12.1. Annulering of beëindiging door een der partijen
   • 12.1.1. Deze overeenkomst kan door geen der partijen vroegtijdig worden beëindigd aangezien deze wordt aangegaan voor een specifieke prestatie, zijnde het bekomen van de twaalf opleidingsmodules van GDPR-Academy. De klant heeft in geen geval recht op een restitutie van het reeds betaalde bedrag.
  • 12.2. Wijziging in de juridische toestand van de Klant
   • 12.2.1.De overeenkomst kent van rechtswege een einde van zodra er sprake is van een gewijzigde juridische toestand in hoofde van de klant ingevolge van een fusie, splitsing, overdracht of overname, faling, behoudens het geval waarin GDPR-Academy zich op schriftelijke wijze uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de overdracht van de overeenkomst in het kader van de gewijzigde juridische toestand van de klant.
   • 12.2.2. GDPR-Academy behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de klant.
  • 12.3. Ontbinding: Zware tekortkoming in hoofde van de klant en faillissement
   • 12.3.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming, waaronder, doch niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van GDPR-Academy, het niet betalen van de factuur, dan wel het niet naleven van een van de overige verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, is het GDPR-Academy toegestaan conform artikel 1184 BW om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder vereiste tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst.
   • 12.3.2. GDPR-Academy behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de klant.           
   • 12.3.3. Ingeval van een ernstig vermoeden van insolvabiliteit in hoofde van de klant, waaronder, doch niet beperkt tot faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of enig andere onvermogendheid, behoudt GDPR-Academy zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van solvabiliteit of met onmiddellijke ingang op te zeggen en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de klant.
 13. Overmacht
  • 13.1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van grondstoffen, uitval van systemen, computer- of server, ziekte onder personeel in dienst of werknemersschaarste in het algemeen, hacking, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemieën, pandemieën enz.
  • 13.2. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt.
 14. Zekerheden en pand
  • 14.1. Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan GDPR-Academy verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Klant ten voordele van GDPR-Academy in pand:
   • 14.1.1. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens GDPR-Academy (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent GDPR-Academy uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
   • 14.1.2. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Klant, vorderingen van de KLant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.
  • 14.2. Het pand op schuldvorderingen maakt de Klant inningsonbevoegd. De Klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van GDPR-Academy in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.
  • 14.3. GDPR-Academy is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.
  • 14.4. Op eerste verzoek van GDPR-Academy deelt de Klant alle nuttige informatie mee die GDPR-Academy in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).
  • 14.5. GDPR-Academy zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.
  • 14.6. Indien de Klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van GDPR-Academy alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Klant, onverminderd het recht van GDPR-Academy op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro.
  • 14.7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan GDPR-Academy om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door GDPR-Academy de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.
 15. Wijzigingen
  • 15.1. Wijzigingen aan eender welke bepaling van deze overeenkomst dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen.
  • 15.2. Een eventuele materiële vergissing of rekenfout kan rechtgezet worden zonder dat de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt. Partijen zijn in geen geval gebonden aan een materiële vergissing en/of rekenfout.
 16. Nietigheid van clausules
  • 16.1. Indien krachtens een wettelijke bepaling één van de artikelen uit onderhavige overeenkomst of gedeelten hiervan nietig en niet-tegenstelbaar worden verklaard, heeft dit enkel een partiële nietigheid tot gevolg beperkt tot de desbetreffende bepaling, dewelke geen invloed heeft op de geldigheid van het overige zoals bepaald in de overeenkomst.
  • 16.2. Voor de nietige of ongeldige bepalingen zullen partijen op schriftelijke wijze een nieuwe bepaling inlassen dewelke zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
 17. Afstand van recht
  • 17.1. Het feit dat GDPR-Academy één of meer rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, niet laat gelden of met vertraging uitoefent of laat gelden, zal nooit kunnen beschouwd worden als een afzien van één of meer of alle van die rechten, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van GDPR-Academy. 
  • 17.2. Indien GDPR-Academy bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder de overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van GDPR-Academy, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere prestatie van de Klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.
  • 17.3. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft slechts betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.
 18. Vierhoekenbeding
  • 18.1. Huidige overeenkomst bevat ter zake de volledige contractuele relatie tussen partijen en vervangt alle voorgaande tussen partijen afgesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en akkoorden.
  • 18.2. De bijlagen die aan deze overeenkomst worden gevoegd maken integraal deel uit van de rechtsverhouding tussen partijen en dienen geïnterpreteerd te worden als hebbende dezelfde rechtskracht en werking als de eigenlijke bepalingen van de overeenkomst.
  • 18.3. De bijlagen gelden als lex specialis. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze overeenkomst en de bijlagen, primeren de bepalingen uit de bijlagen.
 19. Privacy en gegevensbescherming
  • 19.1. GDPR-Academy en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving.
  • 19.2. De door GDPR-Academy verzamelde persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de diensten geleverd door GDPR-Academy, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend.       
  • 19.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant.
  • 19.4. Wanneer GDPR-Academy beroep doet op derden in onderaanneming, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de aan GDPR-Academy verstrekte persoonsgegevens, ziet GDPR-Academy toe op de naleving van de wetgeving ter zake.
  • 19.5. GDPR-Academy verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.
  • 19.6. De klant heeft het recht op inzage en om kosteloze verbetering en/of weglating van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens instemming tot verwerking in te trekken.
  • 19.7. De verantwoordelijke voor de verwering van uw persoonsgegevens bij GDPR-Academy is de communicatieverantwoordelijke binnen het bedrijf die u kan bereiken via [email protected] . Voor meer informatie kan de klant steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00 of [email protected], www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 20. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  • 20.1. Ingeval van geschillen omtrent deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
  • 20.2. GDPR-Academy behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de klant.
  • 20.3. Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.
  • 20.4. De in een gerechtelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de gerechtelijke procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent. 
Winkelwagen